Đây không chỉ là câu chuyện về nghệ thuật cải trang thành giới khác ở Brooklyn, mà còn là câu chuyện của nước Mỹ

8 8 / 2022
Đăng bởi: lovebird21c

Đây không chỉ là câu chuyện về nghệ thuật cải trang thành giới khác ở Brooklyn, mà còn là câu chuyện của nước Mỹ

nguồn: New York Times,

biên dịch: Takya Đỗ,

It’s Not Just the Story of Drag in Brooklyn, It’s the Story of America

 

Đây không chỉ là câu chuyện về nghệ thuật cải trang thành giới khác ở Brooklyn, mà còn là câu chuyện của nước Mỹ

 

 


 

Nicole Pasulka’s new history of drag in Brooklyn, “How You Get Famous,” closely follows a handful of queens to explore the cultural and business evolution of the drag industry.

 

Cuốn sách “How You Get Famous” (“Bạn trở nên nổi tiếng như thế nào”), câu chuyện lịch sử mới của Nicole Pasulka về nghệ thuật cải trang thành giới khác (drag) ở Brooklyn, đã bám theo một số nữ hoàng drag  để khám phá quá trình diễn tiến về mặt văn hóa và kinh doanh của ngành drag.

 

 

 

Nicole Pasulka’s “How You Get Famous” opens in 2011, with a scene of two teenage queens racing to catch the subway as they embark on their first night in drag in Manhattan.

 

Cuốn sách “How You Get Famous” của Nicole Pasulka mở màn ở năm 2011, với cảnh hai nữ hoàng drag ở độ tuổi thanh thiếu niên chạy cật lực để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm khi họ bắt đầu đêm diễn drag đầu tiên ở Manhattan.

 

 

 

Aja and Esai are 17 and 14 years old, Black and Latinx, “two Brooklyn teenagers in search of attention, cash and adventure in the big city.”

 

Aja 17 tuổi người da đen và Esai 14 tuổi người gốc Mỹ Latinh, “hai thanh thiếu niên ở Brooklyn tìm kiếm sự chú ý, tiền bạc và phiêu lưu trong thành phố lớn.”

 

 

 

Esai stumbles along in gold shoes Aja bought him with a few dollars earned from reading tarot cards.

 

Esai bước thấp bước cao trong đôi giày vàng mà Aja đã mua cho cậu bằng vài đô la kiếm được từ việc bói bài tarot.

 

 

 

Their mission:

 

Sứ mệnh của họ:

 

 

 

Get into a gay bar despite being underage, perform in a drag show and win prize money.

 

vào một quán bar dành cho người đồng tính nam dù họ chưa đủ tuổi, biểu diễn một show drag và đoạt tiền thưởng.

 

 

 

It isn’t a spoiler to say they are successful getting to, and in, a club.

 

Cũng chẳng phải là tiết lộ bất ngờ nếu nói rằng họ đã thành công khi đến được, và vào được, một câu lạc bộ.

 

 

 

And while they didn’t win any contests that night, Aja made an impression strong enough to begin opening the doors that led her all the way to “RuPaul’s Drag Race,” twice, making and discarding names along the way, emerging at last as Aja LaBeija, a rapper who no longer identifies as a drag performer.

 

Và mặc dù không giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc thi nào đêm đó, Aja đã gây một ấn tượng đủ mạnh để bắt đầu mở những cánh cửa dẫn cô suốt chặng đường đến với "Cuộc đua drag của RuPaul," hai lần, tạo dựng và vứt bỏ những nghệ danh trên chặng đường đó, cuối cùng nổi lên với nghệ danh Aja LaBeija, một rapper không còn tự nhận là một nghệ sĩ biểu diễn drag nữa.

 

 

 

Aja’s journey is one of the many stories documented in “How You Get Famous.”

 

Hành trình của Aja là một trong nhiều câu chuyện được ghi lại trong “How You Get Famous.”

 

 

 

Drawing on approximately 100 interviews and many years of reporting, Pasulka is a narrator and not a character here, and this distance gives her space to document the sweeping issues facing drag, like the significant generational and class divides.

 

Sử dụng nguồn tư liệu từ 100 cuộc phỏng vấn và kinh nghiệm nhiều năm làm phóng viên, Pasulka là một người kể chuyện mà không phải là một nhân vật trong truyện, và khoảng cách này cho chị không gian để ghi chép tỉ mỉ những vấn đề bao quát mà nghệ thuật drag đang phải đối mặt, như sự chia cách đáng kể giữa các thế hệ và giai cấp.

 

 

 

The book is told novelistically, in the third person, and follows the various origins and career trajectories of several drag queens who shaped the Brooklyn scene from 2010 to the end of 2019:

 

Cuốn sách được kể theo kiểu tiểu thuyết, [nhân vật] ở ngôi thứ ba, và dõi theo xuất phát điểm và con đường sự nghiệp khác nhau của một số nữ hoàng drag, những người đã định hình bối cảnh của Brooklyn từ năm 2010 đến cuối năm 2019:

 

 

 

Merry Cherry, the Williamsburg hostess and drag impresario who works a boring corporate day job; Thorgy Thor, the high-concept queen with classical piano and violin training; Veruca la’Piranha, the self-proclaimed “first drag queen to ever perform a Lady Gaga song”; Untitled Queen, or “Picasso come to life,” as Esai dubbed him, a drag alter ego for the artist Matthew de Leon.

 

Merry Cherry, người dẫn và tổ chức chương trình drag ở Williamsburg mà ban ngày làm một công việc nhàm chán ở một công ty; Thorgy Thor, nữ hoàng có ý tưởng nổi bật về việc đào tạo piano và violin cổ điển; Veruca la’Piranha, người tự xưng là “nữ hoàng drag đầu tiên từng biểu diễn một bài hát của Lady Gaga”; Nữ hoàng Không-ngai, hay "Picasso tái sinh", như Esai gọi anh ta, một nhân cách drag khác của nghệ sĩ Matthew de Leon.

 

 

 

Pasulka introduces readers to experimental drag collectives, like Switch ’n Play and backSpace, queens from Ohio with dreams of precision dancing who compete and eventually collaborate with queens from the piers in the West Village, who learned from vogue ballroom legends.

 

Pasulka giới thiệu với độc giả những tập thể drag thử nghiệm, như Switch ’n Play và backSpace, những nữ hoàng đến từ Ohio với ước mơ về những vũ điệu tập thể chính xác, họ đã thi đấu và rốt cuộc lại cộng tác với những nữ hoàng từ các cây cầu chạy ra biển ở West Village, những nữ hoàng này lại học hỏi từ những huyền thoại phòng khiêu vũ rất được hâm mộ.

 

 

 

The resulting book is funny, poignant, dishy and even enlightening, all at the same time.

 

Kết quả là cuốn sách thật hài hước, thương tâm, đầy chuyện tầm phào và thậm chí là khai sáng, là tất cả cùng một lúc.

 

 

 

The performers at the center of “How You Get Famous” pushed the art of drag while also becoming famous in a neighborhood abandoned to gentrification.

 

Những người biểu diễn ở tâm điểm cuốn sách "How You Get Famous" đã thúc đẩy nghệ thuật drag đồng thời cũng trở nên nổi tiếng trong một khu dân cư được để mặc cho biến đổi từ nghèo khó thành giàu có.

 

 

 

Their struggles and successes defined a drag scene where becoming a legend is a career move.

 

Những cuộc đấu tranh và thành công của họ đã định nghĩa một viễn cảnh drag là nơi mà trở thành huyền thoại là một bước thăng tiến trong sự nghiệp.

 

 

 

The ballrooms and the piers, with performances conducted for a community, are still present, but the drag scene that Aja and Esai set off for when they were kids was a show business conducted in gay bars, where performances for cash could, and did, lead to much bigger things.

 

Vẫn còn đó những phòng khiêu vũ và những cây cầu chạy ra biển kia, với những buổi biểu diễn dành cho cộng đồng, song cái viễn cảnh drag mà Aja và Esai đã vội vã chạy đến hồi họ còn niên thiếu là hoạt động biểu diễn được thực hiện trong những quán bar dành cho người đồng tính nam, nơi những buổi biểu diễn kiếm tiền có thể, và thực tế là đã, dẫn đến những điều lớn lao hơn nhiều.

 

 

 

For the queens Pasulka follows over the decade, celebrity is the key to everything from business success to social mobility to gender-affirming health care.

 

Về phần những nữ hoàng mà Pasulka đã dõi theo hơn một thập kỷ nay, danh tiếng là chìa khóa cho mọi thứ, từ thành công trong ngành nghề đến sự dịch chuyển xã hội, đến chăm sóc y tế để khẳng định giới tính.

 

 

 

As Pasulka outlines in her author’s note at the beginning of the book, the circumstances for queer people in the United States have generally improved over the years, but there is still no stable access to L.G.B.T.Q. civil rights in the country, especially in the current political climate where those rights are under attack in multiple states and potentially at risk from a conservative Supreme Court.

 

Như Pasulka đã chỉ ra trong phần ghi chú của tác giả ở đầu cuốn sách này, tình cảnh của những người đồng tính ở Mỹ nhìn chung đã được cải thiện trong những năm qua, nhưng vẫn không có quyền tiếp cận ổn định đối với các quyền công dân của giới L.G.B.T.Q. trong nước, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị hiện nay các quyền đó đang bị tấn công ở nhiều bang và có khả năng gặp rủi ro từ một Tòa án Tối cao bảo thủ.

 

 

 

Celebrity for drag performers is now a path to personhood and the status that might protect you when your government and family won’t. And so “How You Get Famous” isn’t just the story of a niche nightclub scene in Brooklyn — it’s the story of America now.

 

Danh tiếng đối với những nghệ sĩ biểu diễn drag giờ đây là con đường dẫn đến tư cách con người và cái vị thế có thể bảo vệ bạn khi chính phủ và gia đình của bạn không bảo vệ. Và vì vậy “How You Get Famous” không chỉ là câu chuyện về quang cảnh một hộp đêm thú vị ở Brooklyn – đó là câu chuyện về nước Mỹ hiện tại.


HOW YOU GET FAMOUS: Ten Years of Drag Madness in Brooklyn, by Nicole Pasulka | Illustrated | 319 pp. | Simon & Schuster | $27.99

Chia sẻ: