CLIENT SUCCESS

CLIENT SUCCESS

OUR CUSTOMERS

Cục Phát triển doanh nghiệp, MPI

Cục Đầu tư nước ngoài, MPI

Vụ Kinh tế đối ngoại, MPI

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, CIEM-MPI

Cục Trẻ em, MOLISA

Vụ Hợp tác Quốc tế, SBV

Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, VBCSD-VCCI

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VWEC-VCCI

Trung tâm Thương mại Quốc tế - ITC

The Palladium Group

Mekong Economics

Global Green Growth Institute - GGGI

Japan International Cooperation Agency - JICA

Norwegian Agency for Development Cooperation - Norad

Country Office Viet Nam - UNIDO

Công ty cổ phần Beacon Asia Media

Công ty cổ phần Sách Alpha (Alpha Books JSC)

Công ty cổ phần Sách Omega Việt Nam (Omega Plus JSC)

Công ty cổ phần Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam

Công ty cổ phần dược phẩm Traphaco

Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report JSC)