Điều tra dân số luôn là vấn đề chính trị

29 9 / 2022
Đăng bởi: lovebird21c

Điều tra dân số luôn là vấn đề chính trị

nguồn: New York Times,

biên dịch: Thu Phương,

Counting the Population Has Always Been Political

 

Điều tra dân số luôn là vấn đề chính trị

     

 


 

In the deft and surprisingly lively “Democracy’s Data,” Dan Bouk explores the uses, misuses and failures of the U.S. Census.

 

Trong cuốnDemocracy’s Data” (“Dữ liệu của nền dân chủ”) súc tích và sống động đến bất ngờ, Dan Bouk phơi bày việc sử dụng, lạm dụng lẫn thất bại trong công tác Thống kê dân số Mỹ.

 

 

 

The U.S. census has inspired a surprising amount of poetry, Dan Bouk notes in his endearingly nerdy new book, “Democracy’s Data.”

 

Thống kê dân số Mỹ đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm, theo Dan Bouk ghi chép trong cuốn sách mới chuyên sâu hấp dẫn của ông, “Democracy’s Data”.

 

 

 

And I doubt this is because “census” rhymes with so many relevant words: fences, defenses, Mike Pence’s.

 

Tôi nghĩ đódo từ “thống kê dân số” (census) vần với nhiều từ tương tự khác như: hàng rào (fences), phòng thủ (defenses), Mike Pence’s.

 

 

 

Along with an anonymous bard who warned “As you’d shun the undertaker/Lady, shun the census taker,” Bouk cites Langston Hughes’s Alberta K. Johnson, from his 1944 poem “Madam and the Census Man”: a Black woman who insists that her middle initial not be spelled out as K-A-Y, as the official suggests it must be, but rather the initial christened by her mother.

 

Bên cạnh lấy lời khuyên từ một thi nhân ẩn danh: “Chừng nào cô còn xa lánh nhân viên tang lễ/ Thì Quý , hãy tránh xa nhân viên điều tra dân số, Bouk còn lấy ví dụ về Alberta K. Johnson của Langston Hughes, trong bài thơ năm 1944 Madam and the Census Man” (Quý bà và Nhân viên điều tra dân số): một phụ nữ da đen khẳng định tên đệm của cô không phải đánh vần là K-A-Y, như viên công chức khẳng định, mà là tên thánh do mẹ cô đặt.

 

 

 

(“You leave my name/Just that way!”)

 

(“Ông hãy để nguyên tên tôi/ Đúng như thế!)

 

 

 

In Bouk’s and other scholars’ interpretation, this is a powerful bit of protest against centuries of Black people being misidentified, undercounted and downright erased from the public record.

 

Theo cách giải thích của Bouk và các học giả khác, đây là sự phản đối mạnh mẽ trước việc người Da đen bị nhận danh sai, kê khai thiếu hay bị thẳng tay xóa bỏ khỏi hồ sơ công kéo dài hàng thế kỷ.

 

 

 

A historian who has also studied computational mathematics, he believes passionately in the ideals of the census, but reveals in often head-smacking detail how badly it has failed society.

 

nhà sử học từng nghiên cứu toán học tính toán, ông tin tưởng mạnh mẽ vào lý tưởng của thống kê dân số, nhưng nhiều lần tiết lộ chi tiết choáng váng về việc thống kê gây thất vọng cho xã hội nhiều như thế nào.

 

 

 

Native Americans were long excluded in particularly baroque fashion and ethnic classification abetted among other horrors the roundup of Japanese Americans to internment camps and the deportation of Mexican immigrants.

 

Người Mỹ bản địa từ lâu không còn thuộc trường phái baroque và việc phân loại nhóm sắc tộc tiếp tay cho những nỗi kinh hoàng khác: đưa người Mỹ gốc Nhật đến các trại giam giữ và trục xuất người nhập cư Mexico.

 

 

 

In theory, counting the population seems so basic, so neutral: a math problem, albeit “a serious slog” of one.

 

Trên lý thuyết, điều tra dân số có vẻ rất cơ bản, rất trung lập: vấn đề toán học, dẫu là vấn đề “khó nhằn”.

 

 

 

But the numerical is political, with representation and resources at stake.

 

Nhưng con số là chính trị, trong đó biểu thịdữ liệu gây tranh cãi.

 

 

 

Bouk shows how, from its beginnings, the census has been subject to partisan interests: years ago on the local level, with supervisors doling out census jobs to “friends” inclined to massage the numbers (“the corruption of ‘friend,’ he writes, “is much older than Facebook”).

 

Bouk chỉ ra, ngay từ đầu, thống kê dân số đã bị ảnh hưởng bởi lợi ích đảng phái ra sao: tại cấp địa phương nhiều năm trước, những giám sát viên điều phối công việc thống kê cho bạn bèkhuynh hướng thao túng con số (“trò gian lận ‘bạn bè’ này,” ông viết, “có từ xa xưa trước cả Facebook).

 

 

 

More recently Donald J. Trump’s administration sought unsuccessfully to insert a question about citizenship status to the survey, which civil rights advocates argued would discourage participation.

 

Gần đây, chính quyền của Donald J. Trump không đưa được câu hỏi về tình trạng công dân vào phiếu điều tra, những người ủng hộ quyền công dân cho rằng việc này không khuyến khích tham gia điều tra.

 

 

 

Though he specializes in bureaucracies and quantification, or as he puts it “modern things shrouded in cloaks of boringness,” Bouk himself has a poet’s flair for wordplay.

 

Bên cạnh kiến thức chuyên môn về bộ máy quan liêu và lượng hóa, hay như ông nói là “những thứ hiện đại được che đậy trong lớp áo của sự nhàm chán,” bản thân Bouk cũng có tài chơi chữ như một nhà thơ.

 

 

 

His first book, about life insurance, was called “How Our Days Became Numbered” (2015), and might have been the best thing to happen to actuarial tables since Barbara Stanwyck showed off her anklet in “Double Indemnity.”

 

Cuốn sách đầu tiên của ông, nói về bảo hiểm nhân thọ, gọi là “How Our Days Became Numbered” (“Ngày tận số của chúng ta được định đoạt như thế nào” (2015), và có lẽcuốn sách hay nhất nói về bảng tính bảo hiểm sau khi Barbara Stanwyck khoe chiếc giày quai hậu của cô trong “Double Indemnity” (Bồi thường gấp đôi).

 

 

 

Bouk writes in the new book of his grandparents telling “‘seamy’ stories of love,” starting with their meet-cute over a pair of crooked stockings, and how the census has “created statistical holes alongside statistical wholes.”

 

Với cuốn sách mới, Bouk viết về ông bà mình chia sẻ “mặt trái trong câu chuyện tình yêu, bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ dễ thương giữa hai người nhờ đôi tất trang trí và cách điều tra dân số “tạo ra những lỗ hổng thống kê với tổng thống kê.”

 

 

 

He zeroes in on the 1940 census, partly because it was the most recent one he could get his hands on; since legislation passed in 1978, records are kept private for 72 years, then about around the average life expectancy (The 1950 account was released in April, and on sites like ancestry.com, you are invited to have at it).

 

Ông nhắm vào cuộc điều tra dân số năm 1940, một phần vì đây là cuộc điều tra gần nhất ông có thể tìm thấy; sau khi luật được thông qua năm 1978, hồ sơ được giữ kín trong suốt 72 năm, sau đó mất khoảng gần đời người (Báo cáo năm 1950 được công bố vào tháng 4, trên các trang web như ancestry.com, được thoải mái truy cập).

 

 

 

The 1940 version was textually rich, with more than 30 questions (the 2020 census had only 10) and contextually rich, with plenty of advertising materials encouraging the public to take part.

 

Phiên bản năm 1940 có lời văn phong phú với hơn 30 câu hỏi (cuộc điều tra năm 2020 chỉ có 10 câu hỏi) và phong phú cả về mặt ngữ cảnh cùng nhiều mẩu quảng cáo khuyến khích công chúng tham gia.

 

 

 

The P.R. was necessary in a time of European dictatorship, though fear that the government was compiling “dossiers” may now seems quaint in an era of data breaches and doxxing.

 

PR là điều cần thiết trong thời kỳ độc tài châu Âu, bất chấp lo ngại rằng chính phủ đang nhập liệunhững bộ hồ sơ” lỗi thời trong thời đại rò rỉ dữ liệu và tấn công trực tuyến ngày nay.

 

 

 

Back then there was also lots of potential for drama large and small, given that the census was conducted by “enumerators” who went door to door and collected answers in their own variably legible penmanship.

 

Thời xưa còn tiềm ẩn nhiều vấn đề lớn nhỏ, như cho rằng thống kê dân số do các “điều tra viên” thực hiện, đi từng nhà, thu thập từng câu trả lời và viết bằng văn phong riêng của họ.

 

 

 

The data was then fed back to Question Men and (mostly female) card punchers back in the home office and spat out as proto-Big Data.

 

Sau đó đưa dữ liệu về Question Men và chuyển thành dạng thẻ đục lỗ (hầu hết có lỗ sẵn) tại văn phòng tại gia nhả ra dưới dạng Proto-Big Data.

 

 

 

Such a hands-on process was unimaginable in 2020, because of the pandemic, and because digital natives won’t even answer the phone, let alone a knock.

 

Khó có thể tưởng tượng quy trình trực tiếp như thế tồn tại tới năm 2020, vì đại dịch và vì người bản địa thời đại số thậm chí còn không trả lời điện thoại, chứ đừng nói đến gõ cửa.

 

 

 

A central preoccupation for Bouk is this lost “doorstop encounter”— the enumerator being invited in for coffee, given a carton of eggs or fiercely mistrusted, lied to or turned away — and how such interactions affected the census individually or in noticeable clumps.

 

Mối lo ngại lớn của Bouk là “cuộc gặp mặt ngoài cửa” đã biến mất này điều tra viên được mời uống cà phê, được tặng một hộp trứng hoặc bị khinh thường, nói dối hoặc quay đi  và những tiếp xúc kiểu vậy ảnh hưởng như thế nào đến việc thống kê đơn lẻ hoặc theo từng cụm.

 

 

 

“Negotiations and tweaks aren’t beside the point,” he writes, but “part of the data.”

 

Đàm phán và điều chỉnh không phải không liên quan, ông nói thêm, mà là một phần của dữ liệu”.

 

 

 

Counting the population of America, it seems, is akin to both conducting a symphony and watching a jazz ensemble go to town.

 

Việc điều tra dân số Mỹ, có vẻ, giống như việc vừa chỉ huy dàn nhạc giao hưởng vừa chăm chú xem hòa tấu nhạc jazz.

 

 

 

Bouk is as interested in what official data has hidden, by both design and error, as what it has recorded.

 

Bouk quan tâm đến phần ẩn chứa đằng sau dữ liệu chính thức, dù vô tình hay cố tình, thể hiện qua cách ông ghi chép.

 

 

 

The census, he reminds, is not counting individuals but households, each of which is expected to have a “head.”

 

Ông gợi mở, công tác thống kê dân số không điều tra cá nhân mà là các hộ gia đình, mỗi hộ gia đình chủ trương có một “người đứng đầu”.

 

 

 

So what happens if your house is under a tent, on a boat or out on the street?

 

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu nhà bạn sống dưới túp lều, trên thuyền hay ngoài đường?

 

 

 

What if you didn’t feel comfortable explaining your relationship to your cohabitants?

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi phải giải thích mối quan hệ của mình với người một nhà?

 

 

 

(Bouk’s own family is one that the 1940 census would have struggled to capture: his partner, formerly named Liz, underwent gender transition not long ago and is now known as Lucas.

 

(Bản thân gia đình Bouk là một gia đình khiến cuộc điều tra năm 1940 phải vật lộn để thu thập: người bạn đời của ông, trước đây tên là Liz, chuyển giới cách đây không lâu và hiện tại gọi là Lucas.

 

 

 

Bouk doesn’t remember which of them he designated as the head.)

 

Bouk không nhớ mình đã chọn Liz hay Lucas làm người đứng đầu.)

 

 

 

Tolerance of different arrangements may have grown, but most of the census’s physical pageantry — the maps, the machines, the broadsheets covered in handwriting, the bound leather books, all illustrated here — is eroded forever.

 

Cách sắp xếp khác biệt có thể dần được chấp nhận, nhưng phần lớn vỏ ngoài hào nhoáng của công tác thống kê dân số bản đồ, máy móc, báo khổ lớn được viết tay, sách bìa da, tất cả được minh họa ở đây sẽ bị mai một mãi mãi.

 

 

 

Fragility of digital data and mounting mistrust in government has Bouk concerned about the whole operation’s future, but this is a man of buoyant optimism.

 

Lỗ hổng trong dữ liệu số và những nghi ngờ gia tăng đối với chính phủ khiến Bouk lo ngại về tương lai của toàn bộ công tác thống kê, nhưng ông là người có tinh thần lạc quan.

 

 

 

The book’s straightforward title undersells its playful contents.

 

Tiêu đề đơn giản của cuốn sách không làm bật được nội dung vui tươi bên trong.

 

 

 

“Democracy’s Data” is ruminative and rich; it makes the dull old census a feast for the senses.

 

“Democracy’s Data” là tác phẩm đáng suy ngẫm và phong phú; nó biến việc điều tra dân số kiểuchán ngắt trở nên hấp dẫn vô cùng.


DEMOCRACY’S DATA: The Hidden Stories in the U.S. Census and How to Read Them
By Dan Bouk
Illustrated. 384 pages. MCD. $30.

Chia sẻ: