Những người hùng thầm lặng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020

7 2 / 2022
Đăng bởi: lovebird21c

Những người hùng thầm lặng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020

nguồn: New York Times,

biên dịch: Thu Phương,

The Unsung Heroes of the 2020 Presidential Election

 

Những người hùng thầm lặng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020

 

 


 

On Nov. 23, 2020, Aaron Van Langevelde, a little-known 40-year-old Republican, did something routine, but — in the Trump era — something also heroic:

 

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Aaron Van Langevelde của đảng Cộng hòa, 40 tuổi, ít ai biết đến, đã làm một việc tuy bình thường nhưng trong thời đại của Trump — lại là điều rất dũng cảm:

 

 

 

He helped stop a plot to overturn the presidential election.

 

Ông đã hỗ trợ ngăn chặn âm mưu lật ngược cuộc bầu cử tổng thống.

 

 

 

As a member of the Michigan Board of State Canvassers, Van Langevelde calmly and modestly voted to certify the results of the election to reflect the will of the voters, not the candidate his party preferred.

 

Là thành viên của Ủy ban giám sát bầu cử bang Michigan, Van Langevelde điềm tĩnh và cẩn thận bỏ phiếu, chứng nhận kết quả cuộc bầu cử phản ánh nguyện vọng của cử tri, thay vì ứng cử viên mà đảng ông lựa chọn.

 

 

 

He did it without rhetorical flourish.

 

Ông đã thực hiện điều đó không khoa trương.

 

 

 

He did it despite tremendous pressure from President Donald J. Trump and his allies, who were pushing lies and disinformation to undermine the outcome.

 

Hành động của ông bất chấp sức ép rất lớn từ Tổng thống Donald J. Trump và đồng minh của Trump, những kẻ tung tin bịa đặt và sai lệch nhằm phá hoại kết quả.

 

 

 

“John Adams once said, ‘We are a government of laws, not men,’” Van Langevelde said in a brief speech that would make him a villain of the far right and lead to his ouster from the board.

 

“John Adams từng nói, Chúng ta là chính phủ của luật pháp, chứ không phải của đàn ông’” — Van Langevelde phát biểu, những lời này có thể biến ông thành kẻ phản diện cực hữu và bị loại khỏi ủy ban.

 

 

 

“This board needs to adhere to that principle here today.”

 

“Ủy ban này cần phải tuân thủ nguyên tắc đó ngay tại đây ngày hôm nay.

 

 

 

Scenes like this played out across the country: in Wisconsin, where Rohn Bishop, the Republican Party chair in Fond du Lac, stood up to Trumpian lies; in Arizona, where Clint Hickman, the chairman of the Maricopa County Board of Supervisors, ducked the president’s phone calls; in Pennsylvania, where Valerie Biancaniello, a Republican activist and Trump campaign head in Delaware County, demanded evidence instead of conspiracies.

 

Những bối cảnh như thế diễn ra trên khắp đất nước: ở Wisconsin, Rohn Bishop, chủ tịch Đảng Cộng hòa tại Fond du Lac đã không đồng tình trước những dối trá của Trump; ở Arizona, Clint Hickman, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hạt Maricopa, từ chối mọi cuộc điện thoại của tổng thống; ở Pennsylvania, Valerie Biancaniello, nhà hoạt động của Đảng Cộng hòa và là người đứng đầu chiến dịch tranh cử của Trump tại Hạt Delaware, yêu cầu bằng chứng thay vì thuyết âm mưu.

 

 

 

The unheralded and mostly unknown Republicans active in local politics who refused to go along with Trump’s lies — and played a key role in preserving American democracy — are the main subject of “The Steal,” by the journalists Mark Bowden and Matthew Teague.

 

Các thành viên đảng Cộng hòa này, không mấy tiếng tăm và đang hoạt động chính trị ở cấp địa phương, những người phản đối những dối trá của Trump giữ vai trò quan trọng trong việc bảo toàn nền dân chủ Mỹ — là nhân vật chính trong cuốn sách “The Steal” (“Kẻ trộm”) của hai ký giả Mark Bowden và Matthew Teague.

 

 

 

At 230 pages of text, their book is a lean, fast-paced and important account of the chaotic final weeks of the Trump administration.

 

Cuốn sách ngắn gọn với 230 trang, tiết tấu nhanh và là tác phẩm quan trọng hé lộ tình trạng nhiễu loạn những tuần cuối của chính quyền Trump.

 

 

 

Several major works have already been published about those last days, including “Peril,” from Bob Woodward and Robert Costa, and “I Alone Can Fix It,” by Carol Leonnig and Philip Rucker.

 

Đã có nhiều tác phẩm tiêu biểu được xuất bản nói về những ngày cuối cùng đó, như “Peril” (Hiểm họa) của Bob Woodward và Robert Costa, “I Alone Can Fix It” (Một mình tôi có thể sửa lỗi) của Carol Leonnig và Philip Rucker.

 

 

 

(Those books by Washington Post journalists have served as source material for the House committee investigating the Jan. 6 attack on the Capitol.)

 

(Đây đều là những cuốn sách do các ký giả của tờ Washington Post viết, giúp cung cấp nguồn tài liệu cho ủy ban Hạ viện điều tra vụ tấn công Đồi Capitol ngày 6 tháng 1.)

 

 

 

In fact, the opening scene of “The Steal,” depicting Trump’s internal mind-set, is sourced to “Frankly, We Did Win This Election,” by Michael C. Bender of The Wall Street Journal.

 

Thực ra phần mở đầu của The Steal” nói đến tư duy nội tại của Trump là bắt nguồn từ cuốn “Frankly, We Did Win This Election” (Thành thật mà nói, chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử này) của Michael C. Bender báo Wall Street Journal.

 

 

 

But what “The Steal” offers is a view of the election through the eyes of state- and county-level officials.

 

Nhưng “The Stealđã mang đến một cái nhìn về cuộc bầu cử qua con mắt của các quan chức cấp bang và cấp hạt.

 

 

 

We see Biancaniello confronting her fellow Republicans, who were raising hell at a vote-counting center (“Do you understand that you can suspect something, but it means nothing if you don’t have evidence,” she tells one); and Bishop, whom the authors call in one sense maybe “the most authentic Republican in America,” explaining to a fellow Republican:

 

Chúng ta thấy hình ảnh Biancaniello đối đầu các thành viên đảng Cộng hòa khác đang vô cùng bức xúc trước trung tâm kiểm phiếu (“Bạn có thể nghi ngờ điều gì đó nhưng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không có bằng chứng, bạn có hiểu không,” Biancaniello nói); và hình ảnh Bishop, được các tác giả gọi là “đảng viên Cộng hòa uy tín nhất nước Mỹ,” giải thích với đảng viên Cộng hòa khác:

 

 

 

“Dude, I voted for the same guy you did.

 

Ông bạn, tôi đã bỏ phiếu giống ông đấy.

 

 

 

I’m just telling you it wasn’t stolen; these ballots weren’t illegally cast.”

 

Tôi chỉ muốn nói với ông rằng không ai lấy cắp phiếu bầu; những lá phiếu này không bị bỏ phiếu bất hợp pháp.

 

 

 

In Maricopa County, Hickman listened to claims of fraud, but concluded that the count was accurate, and then refused to take Trump’s telephone calls.

 

Tại Hạt Maricopa, Hickman xét xử những cáo buộc về gian lận, nhưng kết luận tổng số phiếu là chính xác, sau đó ông từ chối nhận các cuộc điện thoại của Trump.

 

 

 

“What did the president expect of him?” Bowden and Teague write. “Nothing honorable.”

 

Tổng thống mong chờ điều gì ở Hickman?Bowden và Teague viết. Không có gì vẻ vang cả.

 

 

 

As I was reading “The Steal,” I was reminded of the line in the HBO show “Succession” said by Logan Roy, the domineering patriarch of a conservative media empire, as he tries to corrupt an F.B.I. investigation:

 

Đọc The Steal, tôi nhớ đến câu thoại trong bộ phim trên HBO “Succession(Kế nhiệm) do Logan Roy, ông trùm độc đoán của một đế chế truyền thông bảo thủ, nói khi đang cố mua chuộc cuộc điều tra của FBI:

 

 

 

“The law is people, and people is politics, and I can handle people.”

 

Luật pháp là con người, và con người là chính trị, và tôi có thể xử lý con người.

 

 

 

Trump and his allies were betting on handling Republican officials at the local, state and federal levels (including Vice President Mike Pence and the members of Congress).

 

Trump và phe đồng minh của ông đã đặt cược vào việc xử lý các quan chức Đảng Cộng hòa cấp địa phương, tiểu bang và liên bang (bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence và các thành viên Quốc hội).

 

 

 

Those people still had to formalize the results.

 

Họ vẫn là những người phải chính thức hóa kết quả bầu cử.

 

 

 

As someone who was trapped in the Capitol on Jan. 6 and has covered the aftermath, I found it easy to become consumed with the names of the men and women who attempted to carry out Trump’s bidding:

 

Là người từng bị mắc kẹt trong Điện Capitol ngày 6 tháng 1 và phải khắc phục hậu quả sau đó, tôi dễ bị ám ảnh bởi danh tính của những người tuân lệnh Trump:

 

 

 

John Eastman, the lawyer who wrote a memo on how to overturn the election; Phil Waldron, who circulated a message on Capitol Hill with wild claims about voting machines; Sidney Powell, the conspiracy theorist who raised millions to spread disinformation.

 

Luật sư John Eastman với bản ghi nhớ về cách thức lật ngược cuộc bầu cử; Phil Waldron truyền bá thông điệp với những tuyên bố ngông cuồng về máy bỏ phiếu trên Đồi Capitol; Sidney Powell, người theo thuyết âm mưu, đã huy động hàng triệu USD để truyền bá thông tin sai lệch.

 

 

 

Those Trump allies appear in “The Steal,” but Bowden and Teague highlight other names as well.

 

Những đồng minh đó của Trump đều xuất hiện trong “The Steal”, nhưng Bowden và Teague còn nêu bật nhiều cái tên khác nữa.

 

 

 

The plot to overturn the election failed, the authors write, because it was “stopped by the integrity of hundreds of obscure Americans from every walk of life, state and local officials, judges and election workers.”

 

Tác giả viết rằng âm mưu lật ngược cuộc bầu cử đã thất bại vì “bị chặn đứng bởi phẩm chất liêm chính của hàng trăm người Mỹ vô danh từ mọi tầng lớp xã hội, quan chức, thẩm phán và nhân viên phòng phiếu của tiểu bang và địa phương”.

 

 

 

As Americans, we would do well to remember them.

 

Là người Mỹ, chúng ta nên nhớ đến họ.


THE STEAL
The Attempt to Overturn the 2020 Election and the People Who Stopped It
By Mark Bowden and Matthew Teague
320 pp. Atlantic Monthly Press. $28.

Chia sẻ: